Standarde 19.12.2016

Standardul român STAS 10009, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant se revizuiește

 

Proiectul ediției revizuite a standardului român STAS 10009, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, elaborat în cadrul comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 276 Acustica în construcții, se află în anchetă publică în perioada 20.12.2016 – 20.02.2017.

 

Standardul stabilește limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferenţiate pe zone şi spaţii funcţionale, aşa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităţilor şi protecţia mediului.

 

Modificările principale față de ediţia anterioară sunt următoarele:

 • structurarea conținutului standardului diferențiat, pe spaţii funcţionale şi zone funcţionale;
 • introducerea unui nou articol, Termeni şi definiţii;
 • redefinirea domeniului de aplicare;
 • luarea în considerare a prevederilor unor acte normative referitoare la limitele admisibile cum ar fi:
  • Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate de autoritatea publică centrală pentru sănătate;
  • Normativul privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013. Partea IV ”Măsuri de protecţie împotriva zgomotului la zone urbane”, indicativ C 125/4-2013, aprobat Autoritatea publică centrală pentru construcţii.
 • armonizarea terminologiei cu alte standarde române în vigoare.

 

 

 

A fost adoptat un nou standard pentru managementul securității informației: SR ISO/IEC 27004:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul securității informației. Măsurare

 

Acest standard furnizează îndrumări pentru elaborarea și utilizarea măsurilor și a măsurării în vederea evaluării eficacității unui sistem de management al securității informației (SMSI) implementat și a mijloacelor de control sau grupurilor de mijloace de control, așa cum este specificat în SR ISO/CEI 27001.

Programul de măsurare a securității informației va ajuta managementul să identifice și să evalueze procesele și mijloacele de control SMSI care nu sunt conforme și eficace și să stabilească priorități pentru acțiunile asociate cu îmbunătățirea sau modificarea acestor procese și/sau mijloace de control. De asemenea, acesta poate ajuta organizația să demonstreze conformitatea cu SR ISO/CEI 27001 și să furnizeze dovezi suplimentare pentru procesele de analiză de către management și pentru procesele de management al riscului de securitate a informației.

Acest standard are la bază ipoteza că elaborarea măsurilor și a măsurării pornește de la o profundă înțelegere a riscurilor de securitate a informației pe care o organizație le întâmpină și că activitățile de evaluare a riscului ale organizației s-au desfășurat corect (adică pe baza SR ISO/IEC 27005), așa cum este cerut de SR ISO/CEI 27001. Programul de măsurare a securității informației va încuraja o organizație să furnizeze părților interesate relevante informații de încredere referitoare la riscurile de securitate a informației și la stadiul managementului acestor riscuri în SMSI implementat.

După implementarea efectivă, programul de măsurare a securității informației va îmbunătăți încrederea părților interesate în rezultatele măsurării și va permite părților interesate să utilizeze aceste măsuri pentru îmbunătățirea continuă a securității informației și a SMSI.

Rezultatele acumulate ale măsurării vor permite compararea progresului obținut în atingerea obiectivelor de securitate a informației pe un interval de timp, ca parte a procesului de îmbunătățire continuă a
SMSI-ului organizației.

SR ISO/CEI 27001 solicită organizației “să efectueze analize periodice ale eficacității SMSI luând în considerare rezultatele măsurării eficacității” și “să măsoare eficacitatea mijloacelor de control pentru a verifica dacă cerințele referitoare la securitate au fost îndeplinite”. De asemenea, SR ISO/CEI 27001 solicită organizației să “definească modul de măsurare a eficacității mijloacelor de control al securității sau al grupurilor de mijloace de control alese și să specifice cum vor fi utilizate aceste măsurări pentru a produce rezultate comparabile și reproductibile în vederea evaluării eficacității mijlocului de control”.

Abordarea adoptată de o organizație pentru a îndeplini cerințele de măsurare specificate în SR ISO/CEI 27001 va fi diferită în funcție de o serie de factori semnificativi, incluzând riscurile de securitate a informației pe care organizația le întâmpină, mărimea organizației, resursele disponibile și cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile. Alegerea atentă și justificarea metodei utilizate pentru a îndeplini cerințele de măsurare sunt importante pentru a se asigura că nu sunt alocate resurse excesive pentru aceste activități ale SMSI în detrimentul altora. În mod ideal, activitățile de măsurare curente vor fi integrate în operațiunile periodice ale organizației, cu cerințe minime de resurse suplimentare.

Acest standard furnizează recomandări referitoare la următoarele activități, ca bază pentru îndeplinirea de către organizație a cerințelor de măsurare specificate în SR ISO/CEI 27001:

 • elaborarea măsurilor (adică, măsuri de bază, măsuri derivate și indicatori);
 • implementarea și exploatarea unui program de măsurare a securității informației;
 • colectarea și analizarea datelor;
 • elaborarea rezultatelor măsurării;
 • comunicarea rezultatelor măsurării părților interesate relevante;
 • utilizarea rezultatelor măsurării ca factori de contribuție la deciziile referitoare la SMSI;
 • utilizarea rezultatelor măsurării pentru identificarea necesității de îmbunătățire a SMSI-ului implementat, inclusiv domeniul de aplicare, politicile, obiectivele, mijloacele de control, procesele și procedurile;
 • facilitarea îmbunătățirii continue a programului de măsurare a securității informației.

Unul din factorii care vor avea impact asupra abilității organizației de a realiza măsurarea este mărimea acesteia. În general, mărimea și complexitatea afacerii în combinație cu importanta securității informației afectează amploarea necesară a măsurării, atât în ceea ce privește numărul de măsuri care trebuie alese cât și a frecvenței de colectare și analiză a datelor. Un singur program de măsurare a securității informației poate fi suficient pentru organizații mici, în timp ce pentru întreprinderile mari poate fi necesar să existe programe de măsurare a securității informației multiple. Îndrumările furnizate de acest standard vor conduce la elaborarea documentației care va contribui la demonstrarea faptului că eficacitatea mijloacelor de control este măsurată și evaluată.

Alte standarde din seria ISO/IEC 27000, adoptate ca standarde române, sunt:

SR ISO/CEI 27001:2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe (engleză)

SR ISO/CEI 27003:2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Îndrumări privind implementarea unui sistem de management al securității informației (română)

SR ISO/IEC 27000:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Privire de ansamblu și vocabular (engleză)

SR ISO/IEC 27004:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul securității informației. Măsurare (română)

SR ISO/IEC 27005:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul riscului de securitate a informației (română)

SR ISO/IEC 27006:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cerințe pentru organismele care furnizează servicii de auditare și certificare a sistemelor de management al securității informației (engleză)

SR ISO/IEC 27007:2016, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al securității informației (română)

 

 

A fost publicat standardul SR EN ISO 11970:2016, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru sudarea în producție a pieselor turnate din oțel

 

Acest standard internațional specifică modul de calificare a unei specificații a procedurii de sudare pentru sudarea în producție a pieselor turnate din oțel. El definește condițiile de execuție a încercărilor în vederea calificării procedurii de sudare și limitele de valabilitate ale unei proceduri de sudare calificate, pentru toate operațiile practice de sudare, în cadrul domeniului variabilelor esențiale.

Se intenționează ca încercările să fie realizate în conformitate cu acest standard internațional, cu excepția cazului în care sunt specificate încercări suplimentare de către client sau prin acord între părțile contractante.

Acest standard internațional se aplică la sudarea cu arc electric a pieselor turnate din oțel. Principiile acestui standard internațional pot fi aplicate și altor procedee de sudare prin topire, prin acord între părțile contractante.

Standardul stabilește cerințele referitoare la:

 • specificația preliminară a procedurii de sudare,
 • tipul probei: forma, dimensiunile, pregătirea și sudarea probei,
 • examinările și încercările recomandate: volumul examinărilor și încercărilor, amplasarea și prelevarea epruvetelor, examinările nedistructive, încercările distructive (încercarea la tracțiune transversală, la încovoiere prin șoc, încercarea la duritate, examinarea macroscopică și microscopică), calificarea și repetarea încercării, calificarea sudorilor,
 • domeniul de valabilitate al calificării: referitor la producător și la material,
 • procesul – verbal de calificare a procedurii de sudare.

De asemenea, standardul cuprinde și două anexe:

 • Anexa A (informativă): Model de proces-verbal de calificare a procedurii de sudare (WPQR) —Certificat de calificare
 • Anexa B (normativă): Detalii ale încercărilor în vederea calificării procedurii de sudare.

 

 

Editura “Standardizarea” a publicat documentul consolidat: EUROCOD 7 PROIECTARE GEOTEHNICĂ PARTEA 1: REGULI GENERALE

 

Acum puteți utiliza un singur document pentru proiectarea geotehnică !

Pentru a facilita utilizarea eurocodului referitor la proiectarea geotehnică, ASRO a publicat lucrarea “Eurocod 7. Proiectare geotehnică. Partea 1: Reguli generale” care cuprinde textul standardului SR EN 1997-1:2004 în care s-au implementat modificările aduse de amendamentul SR EN 1997-1:2004/A1:2014 și erata SR EN 1997-1:2004/AC:2009 și care a fost completat cu prevederile anexei naționale
SR EN 1997-1:2004/NB:2016


 

În luna noiembrie ISO a desfășurat o campanie privind eficiența energetică publicând două broșuri dedicate acestui eveniment: ISO 50001 – Sisteme de management al energiei

 

Consumul mondial de energie este în creștere. El s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30 % până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ două treimi din emisiile de gaze cu efect de seră care sunt cauza predominantă a schimbărilor climatice.

Un sistem de management al energiei ajută organizațiile să-și gestioneze mai bine utilizarea energiei. Acesta presupune dezvoltarea și implementarea unei politici energetice, stabilirea obiectivelor și proiectarea planurilor de acțiune pentru atingerea lor. Acesta poate include implementarea de noi tehnologii eficiente energetic, reducerea pierderilor de energie sau îmbunătățirea proceselor curente pentru a reduce costurile.

ISO 50001, Sisteme de management al energiei – Cerințe și ghid de utilizare, (adoptat ca standard român cu indicativul SR EN ISO 50001) furnizează organizațiilor un nou cadru pentru dezvoltarea unui sistem de management al energiei efectiv.(click pentru broşură)

ISO și energia

 Standardele internaționale reprezintă consensul asupra soluțiilor concrete și a celor mai bune practici pentru eficiența energetică și energia regenerabilă. Standardele internaționale ajută organizațiile să-și reducă consumul de energie și să adopte tehnologii cu energie regenerabilă.

De asemenea, asigură interoperabilitatea, încurajând trecerea la surse de energie regenerabilă și deschizând piețele pentru inovații care să facă față provocărilor energetice mondiale.

Standardele internaționale ne ajută să ne îndreptăm către „energie accesibilă și curată pentru toți“ unul din obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU din noul program al Organizației Națiunilor Unite pentru îmbunătățirea vieții oamenilor până în 2030.